ENS Beyanı
ens 1
ens 2

FİRMAMIZ TARAFINDAN PENDİK RO-RO ve YALOVA RO-RO LİMANLARINDA ENS(GİRİŞ ÖZET BEYANI)HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber

"Giriş Özet Beyanı" Nedir?

AB mevzuatında "Entry Summary Declaration (ENS)" olarak tanımlanan terim Türkçe'ye "Giriş Özet Beyan" olarak çevrilmiştir. İthalat işlemlerinde talep edilen özet beyan çeşididir. AB mevzuatında "Exit Summary Declarations (EXS)" olarak tanımlanan terim ise Türkçe'ye "Çıkış Özet Beyan" olarak çevrilmiştir

Giriş özet beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşya giriş gümrük idaresine varmadan önce elektronik yolla verilen ve taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgilerin yer aldığı beyandır.

Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya dışında, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilmesi gerekmektedir.

Özet beyanın, Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde belirtilen bilgileri içermesi ve bu ekin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Özet beyan doldurulurken eşyanın tarife pozisyonunun (4 haneli, örneğin 3902) yazılması zorunludur. Eşyanın tarife pozisyonunun yazılması halinde eşya tanımının yazılmasına gerek yoktur. Eşya tanımının yazılması durumunda ise 10 no.lu ekteki “Uygun Görülen Tanımlar” listesindeki tanımlara uygun olması gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarında taşıma şekillerine göre giriş ve çıkış özet beyanlarda hangi verilerin istenilmediği, diğer bir deyişle hangi kutuların doldurulmasına gerek olmadığı belirtilmiştir.

Özet beyan zamanında verilmezse ne olur?

Süresi içinde özet beyan verilmemesi durumunda, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda para cezası alınır.

Özet beyanın verilip verilmediğinden kim sorumludur?

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilecek eşya için verilmesi gereken özet beyanın, öngörülen süre ve koşullara uygun olarak verilmesinden, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine taşıyan aracın kullanıcısı/işleticisi (carrier-taşıyıcı) sorumludur. Diğer bir deyişle, taşıyıcı firma; TIR, gemi, uçak gibi taşıma aracında taşıdığı eşya için özet beyan verilmesini sağlamak zorundadır.

Taşıyıcı yerine başka kişiler özet beyan verebilse de taşıttaki tüm eşya için özet beyan verilmesini ve özet beyanın öngörülen süreler içerisinde sunulmasını sağlamak taşıyıcının sorumluluğundadır. Özet beyanın üçüncü bir kişi tarafından verilmesi, taşıyıcının bu sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

(Kaynak: www.gumruk.gov.tr)